Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za ceny niższe niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 – nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 o wartości 79.196,00 zł, za cenę 47.600,00 zł,

2 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo (współwłaścicielami są: w 1/3 Rafał Andrzej i Anna Maria Witkowscy, w 1/3 Piotr Marek Witkowski, w 1/3 Katarzyna Anna Witkowska de Alvares), KW B/1S00035509/6 o wartości 12.797,00 zł, za cenę 7.700,00 zł,

7 – towary magazynowe, 567 pozycji  o wartości  8.134,98 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 4.100,00 zł + VAT,

8 – wyposażenie biura i mieszkań o wartości 2.089,00 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 1.100,00 zł + VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2017r. do godziny 15.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  30 1090 2587 0000 0001 3062 2753)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie o sprzedaży

Ogłoszenie syndyka masy upadłości o sprzedaży nieruchomości upadłego „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, ul. Spokojna 210

Na podstawie art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm. w zw. z art. 449 ustawy prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016.1574 j.t.) zarządzam przetarg i określam następujące warunki przetargu sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania stanowiących majątek upadłej spółki:

I. Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

a) 30627/116 o powierzchni 0,0672 ha i własność budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) 30627/117 o powierzchni 0,1977 ha – niezabudowanej;

c) 30627/119 o powierzchni 0,0208 ha – niezabudowanej;

d) 30627/120 o powierzchni 0,0615 ha – niezabudowanej, stanowiącej część drogi dojazdowej do innych nieruchomości;

e) 30627/133 o powierzchni 0,1438 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

f) 30627/134 o powierzchni 0,2710 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

g) 30627/174 o powierzchni 0,2372 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

h) 30627/140 o powierzchni 0,1555 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

i) 30627/141 o powierzchni 0,0953 ha – niezabudowanej stanowiąca część drogi dojazdowej;

j) 30627/147 o powierzchni 0,0965 ha – niezabudowanej stanowiącej część drogi dojazdowej i plac manewrowy parking – nieruchomości (od „a” do „j”) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044640/8.

2. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/142 o powierzchni 0,5312 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044258/3 – stanowiącej drogę dojazdową;

3. Udział wynoszący ¼ w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/91 o powierzchni 0,2282 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044260/0 – stanowiącą drogę dojazdową;

4. Udział wynoszący ¼ w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/136 o powierzchni 0,0673 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044256/9 – zabudowaną;

5. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30651 o powierzchni 0,0985 ha – stanowiącą drogę dojazdową;

6. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30652 o powierzchni 0,0943 ha;

7. Udział wynoszącej 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/121 o powierzchni 0,0097 ha – działki od pkt. 5 do 7 posiadającą urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044261/7;

II. Wartość przedmiotu sprzedaży wynosi 2.580.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota stanowi cenę wywoławczą przetargu.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z proponowaną ceną w zamkniętej kopercie pod adresem: Zarządca masy upadłości „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, 15-099 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, z zaznaczeniem „przetarg” do dnia 25.05.2017 roku do godziny 12.00;

b) wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 258.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy syndyka masy upadłości „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, 15-099 Białystok, ul. Fabryczna 8/4 znajdujący się w Banku Zachodnim WBK Grupa Santander numer 05 1500 1533 1215 3004 3366 0000 z zaznaczeniem „wadium na przetarg”.

Każdy z oferentów winien wpłacić wadium w terminie do dnia 22 maja 2017r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy zarządcy masy upadłości  ,, Terrazyt – Okna i Drzwi ,, S.A. w Łomży  w upadłości likwidacyjnej.

IV. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statutu prawnego składającego ofertę;

b. w przypadku przedsiębiorstw aktualny wypis z właściwych dla składającego ofertę rejestrów;

c. oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo, która nie może być niższa niż cena wywoławcza wynosząca 2.580.000,00 zł;

d. zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e. oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu;

f. oświadczenie, że składający ofertę zapoznał się ze stanem faktycznym i prawem nieruchomości oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 588 § 1 k.c.;

g. podpis składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

h. dowód wpłaty wadium;

i. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

V. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.05.2017r. wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1, sala nr VIII przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza;

VI. Nie będą przyjęte oferty złożone przez:

a. syndyka i sędziego komisarza

b. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu syndyka i sędziego komisarza

c. członków zarządu upadłego, jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa;

VII. Cena nabycia ustalona w przetargu, a pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej kupna – sprzedaży na konto wskazane przez syndyka;

VIII. Przedmiotowe nieruchomości są dzierżawione przez Mariolę Małgorzatę Wierzbowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Ewa-Dora”, której przysługuje umowne prawo pierwokupu w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym z tym, że dzierżawca chcąc skorzystać z tego prawa ma obowiązek uczestniczenia w przetargu i jest zobowiązany zaoferować co najmniej cenę wywoławczą i wpłacić wadium, a wykonać swoje prawo może przez złożenie oświadczenia na piśmie, na ręce Syndyka w dniu przetargu bezpośrednio po wyborze przez syndyka oferty z najwyższą ceną;

IX. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, nie wpłaci w terminie ceny nabycia, albo uchyli się od zawarcia w wyznaczonym przez syndyka terminie aktu notarialnego;

X. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn;

XI. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostały przyjęte lub odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy;

XII. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu Sądu, na którym Sędzia Komisarz zatwierdzi wybór oferty, a niezależnie od powyższego jego uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wyniku na piśmie przez syndyka, a w przypadku odroczenia wydania postanowienia przez Sędziego Komisarza wynik przetargu zostanie podany do wiadomości w obwieszczeniu, które będzie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1;

XIII. Przetarg prowadzić będzie zarządca Jacek Kondratowicz;

XIV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do akt niniejszej sprawy w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży, przy ul. Polowej 1, a ponadto w biurze zarządcy (po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 695 299 158)

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OMNIX w Białymstoku w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, następującej ruchomości:

- samochód osobowy AUDI A5 1995r. za kwotę 900,00 zł + VAT.

Oferty nabycia ruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Omnix)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15)

ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8, za cenę nie niższą niż 1 902 600 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dwa tysiące sześćset) zł netto.

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 190 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu: regulamin.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu oferty do sądu).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2017r. w  budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Sali nr 119 o godz. 15:00.

 

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce, (sygn. akt: X GUp 243/15)

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi w szczególności:

 

  1. prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013485/9, położonej w Zielonce przy
    ul. Mareckiej 38, składającej się z zabudowanej działki gruntowej nr 43, na której zlokalizowany jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 252,42 m2 oraz z niezabudowanych działek gruntowych nr 41, 42 oraz 46, obręb 4-90-04 o łącznej pow. 1 870 m2;
  2. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości;
  3. udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 12 900 zł.

 

za cenę nie niższą niż 1 902 710 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dwa tysiące siedemset dziesięć).

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 190 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu: regulamin

 

Oferty należy składać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017r. (decyduje data wpływu oferty do sądu).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2017r. w  budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Sali nr 119 o godz. 10:00.

 

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15)

 

ogłasza przetarg na sprzedaż

 

nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej (działka gruntowa nr 63, obręb 09 o pow. 1 700 m2, zabudowana kompleksem budynków usługowo – magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 965 m2), KW nr WA1W/00036229/4, za cenę nie niższą niż 881 300 zł netto.

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 88 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu: regulamin.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu oferty do sądu).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2017r. w  budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Sali nr 119 o godz. 14:45.

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ireneusza Gejcyg, Ewy Gromek wspólników spółki cywilnej – Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej w Łomży, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

– prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 7, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Senatorskiej 7, KW nr LM1L/00065768/4 za kwotę 176.843,27 zł,

– prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 16, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Władysława Reymonta 11, KW nr LM1L/00068189/2 za kwotę 213.228,28 zł,

– środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych PCV oraz materiałów do produkcji skoroszytów biurowych z PCV za kwotę 9.898,89 plus VAT,

– automatyczna linia do produkcji skoroszytów ELKON z 2012r. za kwotę 21.000,00 zł plus VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Probiuro)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  88 1090 2587 0000 0001 3243 8907)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Arkadiusz Domaracki – Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Domarackiego w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we wsi Maćkowa Ruda, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

- ruchomości w postaci sprzętu rolniczego o wartości 133.100,00 zł,

- nieruchomości rolnych położonych we wsi Maćkowa ruda – działki o nr ewidencyjnych 1, 2, 33, 34, 48/1, 52, 56, 77, 79/1, 79/2, 80, 90, 91, 92, 93, 95 o łącznej powierzchni 13,92 ha oraz we wsi Aleksandrowo – działki o nr ewidencyjnych 326, 327, 328, 329, 344, 345, 346, 347, 348 o łącznej powierzchni 10,42 ha zabudowanej budynkami, o całkowitej powierzchni 24,34 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SU1N/00000601/2 przez Sąd Rejonowy w Augustowie, za cenę nie niższą niż 1.497.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 24 marca 2017r.w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Domaracka I)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

 

Wykaz maszyn rolniczych

 

Izabela Domaracka – Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Izabeli Domarackiej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we wsi Maćkowa Ruda, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

- ruchomości w postaci sprzętu rolniczego o wartości 133.100,00 zł,

- nieruchomości rolnych położonych we wsi Maćkowa ruda – działki o nr ewidencyjnych 1, 2, 33, 34, 48/1, 52, 56, 77, 79/1, 79/2, 80, 90, 91, 92, 93, 95 o łącznej powierzchni 13,92 ha oraz we wsi Aleksandrowo – działki o nr ewidencyjnych 326, 327, 328, 329, 344, 345, 346, 347, 348 o łącznej powierzchni 10,42 ha zabudowanej budynkami, o całkowitej powierzchni 24,34 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SU1N/00000601/2 przez Sąd Rejonowy w Augustowie, za cenę nie niższą niż 1.497.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 24 marca 2017r.w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Domaracka I)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

 

Wykaz maszyn rolniczych

 

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych za 9.092,70 zł – szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.biurosyndyka.net,

Oferty nabycia należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa – Polhurt”,

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Przetargu znajdujący się biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.


Hit Counter provided by laptop reviews