Ogłoszenie dotyczące sprzedaży całego przedsiębiorstwa „GEMARK” sp. z o.o.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

„Gemark” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 16/34, NIP 527-02-02-101, REGON 010134282, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Poznańskiej i Meblowej, za wskazane niżej ceny:

- nieruchomości niezabudowanej opisanej w KW LM1L/00063859/5 – za kwotę 266.847,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości zabudowanej opisanej w KW LM1L/00022320/9 – za kwotę 1.183.678,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00044260/0 – za kwotę 2.648,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00041694/0 – za kwotę 16.060,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości zabudowanej opisanej w KW LM1L/00063859 – za kwotę 8.239.366,00 zł (powiększoną o podatek VAT).

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2015r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Gemark sp. z o. o.)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej oraz potwierdzenie wpłacenia wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna nastąpić na konto nr: 70 1090 2587 0000 0001 2059 9799. 

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.112.234,27 zł za 10% ich wartości.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 16 października 2015r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul. Fabrycznej 8/4, 15-099 Białystok.

Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.112.234,27 zł.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 15 stycznia 2015r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul Fabrycznej 8/4, 15-483 Białystok.

Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.


Hit Counter provided by laptop reviews