Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości
Grażyna Kalisz w upadłości

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości.
Na przedmiot sprzedaży składają się:
- telewizor kolorowy LG – rok produkcji 2006  – wartość szacunkowa ok. 100,00 zł,

Grażyna Kalisz

Grażyna Kalisz – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: X GUp 502/16

Dorota Trendak-Tarazewicz
Syndyk licencjonowany (nr licencji 1038)

Wykaz mienia

Spis majątku firmy Probiuro

Wykaz mienia

Spis majątku firmy Omnix

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i nieruchomość upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Giętkie gm. Biała Piska (numer ewidencyjny 119/33; KW OL1P/00036101/3) za cenę nie niższą niż 21.959,70 zł,

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych za 30% ceny oszacowania – szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.biurosyndyka.net,

- wierzytelności przysługujące upadłemu za 75% wartości tych wierzytelności.

Oferty nabycia należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa – Polhurt”,

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 -  spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (współwłaściciele Rafał Andrzej Witkowski i Anna Maria Witkowska) w Białymstoku przy ul. Pułkowej 7 m. 18 o powierzchni 48m2, KW/BI1B/00022694/06 o wartości 172.679,00 zł, za cenę 129.509,25 zł,

2 – spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (współwłaściciele Rafał Andrzej Witkowski i Anna Maria Witkowska) w Białymstoku przy ul. Pułkowej 1 m. 69 o powierzchni 64 m2, KW/BI1B/00003709/07 o wartości 225.569,00 zł, za cenę 169.176,75 zł,

3 – 1/6 udziału p. Rafała Andrzeja Witkowskiego w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 18, KW/BI1B/00086480/2 o wartości 47.412,00 zł, za cenę 35.559,00 zł,

4 – nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 o wartości 79.196,00 zł, za cenę 59.397,00 zł,

5 -  nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/486, KW/BI1B/00087992/1 o wartości 33.289,00 zł, za cenę 24.966,75 zł

6 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo (współwłaścicielami są: w 1/3 Rafał Andrzej i Anna Maria Witkowscy, w 1/3 Piotr Marek Witkowski, w 1/3 Katarzyna Anna Witkowska de Alvares), KW B/1S00035509/6 o wartości 12.797,00 zł, za cenę 9.597,75 zł,

7 – towary magazynowe, 567 pozycji  o wartości  8.134,98 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 6.101,23 zł + VAT,

8 – wyposażenie biura i mieszkań o wartości 2.089,00 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 1.566,75 zł + VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  30 1090 2587 0000 0001 3062 2753)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

 

wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.108.042,88 zł za 1% ich wartości.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 14 lipca 2016r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul. Fabrycznej 8/4, 15-099 Białystok. Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OMNIX w Białymstoku w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę niższą niż ceny oszacowania ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się:
- środki trwałe (suszarnia) za kwotę 4.360,50 zł + VAT,
- samochód osobowy AUDI A5 1995r. za kwotę 1.800,00 zł + VAT.
Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.
Oferty nabycia ruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Omnix)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ireneusza Gejcyg, Ewy Gromek wspólników spółki cywilnej – Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej w Łomży, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

– prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 7, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Senatorskiej 7, KW nr LM1L/00065768/4 o wartości 207.000,00 zł wraz z wyposażeniem o wartości 1.050,90 zł – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 208.050,90 zł,

-  prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 16, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Władysława Reymonta 11, KW nr LM1L/00068189/2 o wartości 250.000,00 zł wraz z wyposażeniem o wartości 856,80 zł – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 250.856,80 zł,

– środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych PCV oraz materiałów do produkcji skoroszytów biurowych z PCV – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 13.198,52 + VAT. (wykaz)

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Probiuro)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  88 1090 2587 0000 0001 3243 8907)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Marka Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Żubr” Marek Rutkowski w upadłości likwidacyjnej w Zambrowie, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się następujące nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa w postaci:
1 – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Zambrowie przy ul. Bema 2/22, o pow. 76,36 m2, nr KW LM1Z/00018258/3 o wartości 186.000,00 zł,
2 – nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nagórki Jabłoń k. Zambrowa, nr ewidencyjny 202, o powierzchni 3200 m2, nr KW LM1Z/00023594/8 o wartości 93.000,00 zł.
Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Żubr)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Hit Counter provided by laptop reviews