Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Marka Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Żubr” Marek Rutkowski w upadłości likwidacyjnej w Zambrowie, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się następujące nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa w postaci:
1 – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Zambrowie przy ul. Bema 2/22, o pow. 76,36 m2, nr KW LM1Z/00018258/3 o wartości 186.000,00 zł,
2 – nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nagórki Jabłoń k. Zambrowa, nr ewidencyjny 202, o powierzchni 3200 m2, nr KW LM1Z/00023594/8 o wartości 93.000,00 zł.
Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Żubr)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Żubr”
Marek Rutkowski w Zambrowie w upadłości likwidacyjnej

Prowadzonej przez :

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Łomży
Wydział V Gospodarczy

Sygn. akt V GUp 3/13

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Pantera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Czyżewie, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się:
- ruchomości w postaci towarów handlowych o wartości 9.512,15 zł + VAT,
- nieruchomość budynkowa położona w obrębie miasta Czyżew, nr ewidencyjny 880, nr KW LM1W/00031716/7 wraz z wyposażeniem Sali bankietowej, kuchni i biura o wartości 46.330,30 zł, łącznie wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 8.103.330,30 zł;
- nieruchomość budynkowa położona w obrębie wsi Brulino – Piwki, gmina Czyżew, nr ewidencyjny 228, nr KW LM1W/00037033/7 o wartości 367.000,00 zł;
- nieruchomość budynkowa położona w obrębie wsi Jasienica – Parcele, gmina Andrzejewo, nr ewidencyjny 17/1, nr KW OS1M/000420061/0 o wartości 359.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.
Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Pantera)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Pantera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości likwidacyjnej

ul. Duży Rynek 15A
18-220 Czyżew

Prowadzonej przez :

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Łomży
Wydział V Gospodarczy

Sygn. akt V GUp 4/15

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Grzegorz Kropiewnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OMNIX

Prowadzona przez :

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Białymstoku
Wydział VIII Gospodarczy

Sygn. akt: VIII GUp 25/15

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych

Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej

 

Prowadzona przez :

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy

w Łomży

Wydział V Gospodarczy

 

Sygn. akt: V GU 17/15

Bożena Trawińska

Bożena Trawińska – Sąd Rejonowy w SuwałkachV Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: V GUp 1/15

Anna Modesta Rutkowska

Anna Modesta Rutkowska – Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: V GU 19/15

Honorata Reszuta

Honorata Reszuta – Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: VIII GUp 23/15

Lech Krzysztofa Pławski

Lech Krzysztofa Pławski – Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: VIII GUp 6/15


Hit Counter provided by laptop reviews