Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

„Gemark” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 16/34, NIP 527-02-02-101, REGON 010134282, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się następujące nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa za łączną kwotę 5.500.000,00 zł:

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00044260/0,

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00041694/0,

- nieruchomości zabudowanej opisanej w KW LM1L/00004771/3.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2015r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Gemark sp. z o. o.)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej oraz potwierdzenie wpłacenia wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna nastąpić na konto nr: 70 1090 2587 0000 0001 2059 9799. 

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2015r. o godz. 12.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się:
- towary magazynowe (części samochodowe) za kwotę 8.134,98 zł + VAT,
- wyposażenie biura i mieszkań za kwotę 2.089,00 zł + VAT,
- samochód Fiat Doblo – rok prod. 2006, przebieg 327 tys. km, za kwotę 7.600,00 zł brutto
oraz następujących nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa w postaci:
1 – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Białymstoku przy ul. Pułkowej 7 m. 18 o powierzchni 48m2, KW/BI1B/00022694/06 o wartości 172.679,00 zł,
2 – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Białymstoku przy ul. Pułkowej 1 m. 69 o powierzchni 64 m2, KW/BI1B/00003709/07 o wartości 225.569,00 zł,
3 – 1/6 udziału w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 18, KW/BI1B/00086480/2 o wartości 47.412,00 zł,
4 – nieruchomości gruntowej w Białymstoku, położonej przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 o wartości 79.196,00 zł,
5 – nieruchomości gruntowej w Białymstoku, położonej przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/486, KW/BI1B/00087992/1 o wartości 33.289,00 zł,
6 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo KW B/1S00035509/6 o wartości 12.797,00 zł.
Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.
Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2015r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 30 1090 2587 0000 0001 3062 2753)
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2015r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży całego przedsiębiorstwa „GEMARK” sp. z o.o.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

„Gemark” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 16/34, NIP 527-02-02-101, REGON 010134282, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Poznańskiej i Meblowej, za wskazane niżej ceny:

- nieruchomości niezabudowanej opisanej w KW LM1L/00063859/5 – za kwotę 266.847,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości zabudowanej opisanej w KW LM1L/00022320/9 – za kwotę 1.183.678,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00044260/0 – za kwotę 2.648,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości niezabudowanej (udział) opisanej w KW LM1L/00041694/0 – za kwotę 16.060,00 zł (powiększoną o podatek VAT),

- nieruchomości zabudowanej opisanej w KW LM1L/00063859 – za kwotę 8.239.366,00 zł (powiększoną o podatek VAT).

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2015r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Gemark sp. z o. o.)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej oraz potwierdzenie wpłacenia wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna nastąpić na konto nr: 70 1090 2587 0000 0001 2059 9799. 

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Hit Counter provided by laptop reviews