Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

środki trwałe i wyposażenie (wykaz na stronie: www.biurosyndyka.net) za 50% ich wartości. Oferty  z proponowaną ceną należy składać na adres Biura Syndyka: ul. Legionowa 14/16 lok. 204, 15-099 Białystok,

w terminie do 30 grudnia 2014 r. do godz. 14.00. Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 31 października 2014r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka oraz pod nr tel. 695 299 158.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości V.I.P. Excellence-Quickly sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej, sprzeda z wolnej ręki:

Nieruchomość położoną w obrębie miejscowości Kliny, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie, składającą się z niezabudowanej działki geodezyjnej oznaczonej numerem 49/23 o powierzchni 0,1719 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PO1P/00215237/4, za cenę nie niższą niż  48.100,00 zł.

Oferty  z proponowaną ceną należy składać na adres Biura Syndyka:
ul. Legionowa 14/16 lok. 204, 15-099 Białystok,

w terminie do 30 października 2014 r. do godz. 14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 31 października 2014r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka, na stronie www.biurosyndyka.net oraz pod nr tel. 695 299 158.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i nieruchomość upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Giętkie gm. Biała Piska (numer ewidencyjny 119/33; KW OL1P/00036101/3) za cenę nie niższą niż 37.000,00 zł,

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych za 75% ceny oszacowania – szczegółowy wykaz znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia należy składać w terminie do dnia 30 października 2014r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa – Polhurt”

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2014r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Przetargu znajdujący się biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204.


Hit Counter provided by laptop reviews