Wykaz mienia

Awita – wykaz mienia

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości
Grażyna Kalisz w upadłości

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości.
Na przedmiot sprzedaży składają się:
- telewizor kolorowy LG – rok produkcji 2006  – wartość szacunkowa ok. 100,00 zł,

Grażyna Kalisz

Grażyna Kalisz – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: X GUp 502/16

Dorota Trendak-Tarazewicz
Syndyk licencjonowany (nr licencji 1038)

Wykaz mienia

Spis majątku firmy Probiuro

Wykaz mienia

Spis majątku firmy Omnix

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i nieruchomość upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Giętkie gm. Biała Piska (numer ewidencyjny 119/33; KW OL1P/00036101/3) za cenę nie niższą niż 21.959,70 zł,

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych za 30% ceny oszacowania – szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.biurosyndyka.net,

- wierzytelności przysługujące upadłemu za 75% wartości tych wierzytelności.

Oferty nabycia należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa – Polhurt”,

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 -  spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (współwłaściciele Rafał Andrzej Witkowski i Anna Maria Witkowska) w Białymstoku przy ul. Pułkowej 7 m. 18 o powierzchni 48m2, KW/BI1B/00022694/06 o wartości 172.679,00 zł, za cenę 129.509,25 zł,

2 – spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (współwłaściciele Rafał Andrzej Witkowski i Anna Maria Witkowska) w Białymstoku przy ul. Pułkowej 1 m. 69 o powierzchni 64 m2, KW/BI1B/00003709/07 o wartości 225.569,00 zł, za cenę 169.176,75 zł,

3 – 1/6 udziału p. Rafała Andrzeja Witkowskiego w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 18, KW/BI1B/00086480/2 o wartości 47.412,00 zł, za cenę 35.559,00 zł,

4 – nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 o wartości 79.196,00 zł, za cenę 59.397,00 zł,

5 -  nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/486, KW/BI1B/00087992/1 o wartości 33.289,00 zł, za cenę 24.966,75 zł

6 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo (współwłaścicielami są: w 1/3 Rafał Andrzej i Anna Maria Witkowscy, w 1/3 Piotr Marek Witkowski, w 1/3 Katarzyna Anna Witkowska de Alvares), KW B/1S00035509/6 o wartości 12.797,00 zł, za cenę 9.597,75 zł,

7 – towary magazynowe, 567 pozycji  o wartości  8.134,98 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 6.101,23 zł + VAT,

8 – wyposażenie biura i mieszkań o wartości 2.089,00 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 1.566,75 zł + VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  30 1090 2587 0000 0001 3062 2753)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

 

wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.108.042,88 zł za 1% ich wartości.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 14 lipca 2016r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul. Fabrycznej 8/4, 15-099 Białystok. Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OMNIX w Białymstoku w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę niższą niż ceny oszacowania ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.
Na przedmiot sprzedaży, składają się:
- środki trwałe (suszarnia) za kwotę 4.360,50 zł + VAT,
- samochód osobowy AUDI A5 1995r. za kwotę 1.800,00 zł + VAT.
Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.
Oferty nabycia ruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Omnix)”,
Oferta powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,
b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,
f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.
Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ireneusza Gejcyg, Ewy Gromek wspólników spółki cywilnej – Probiuro Hurt Artykułów Biurowych i Materiałów Eksploatacyjnych Ireneusz Gejcyg, Ewa Gromek spółka cywilna w upadłości likwidacyjnej w Łomży, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

– prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 7, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Senatorskiej 7, KW nr LM1L/00065768/4 o wartości 207.000,00 zł wraz z wyposażeniem o wartości 1.050,90 zł – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 208.050,90 zł,

-  prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 16, usytuowanej w budynku wielorodzinnym w Łomży przy ul. Władysława Reymonta 11, KW nr LM1L/00068189/2 o wartości 250.000,00 zł wraz z wyposażeniem o wartości 856,80 zł – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 250.856,80 zł,

– środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych PCV oraz materiałów do produkcji skoroszytów biurowych z PCV – łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa 13.198,52 + VAT. (wykaz)

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2016r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Probiuro)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  88 1090 2587 0000 0001 3243 8907)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Hit Counter provided by laptop reviews