Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Pantera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Czyżewie, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za wskazane niżej ceny, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

- ruchomości w postaci towarów handlowych o wartości 4.756,07 zł + VAT,

- nieruchomość budynkowa położona w obrębie miasta Czyżew, nr ewidencyjny 880, nr KW LM1W/00031716/7 wraz z wyposażeniem Sali bankietowej, kuchni i biura o wartości 46.330,30 zł, łącznie wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 6.077.497,72 zł;

- nieruchomość budynkowa położona w obrębie wsi Brulino – Piwki, gmina Czyżew, nr ewidencyjny 228, nr KW LM1W/00037033/7 o wartości 275.250,00 zł;

- nieruchomość budynkowa położona w obrębie wsi Jasienica – Parcele, gmina Andrzejewo, nr ewidencyjny 17/1, nr KW OS1M/000420061/0 o wartości 269.250,00 zł.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Pantera)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i wierzytelności upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych za 20% ceny oszacowania – szczegółowy wykaz znajduje się na stronie www.biurosyndyka.net,

- wierzytelności przysługujące upadłemu za 30% wartości tych wierzytelności.

Oferty nabycia należy składać w terminie do dnia 30 października 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabryczna 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa – Polhurt”,

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Ogłoszenie sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce, (sygn. akt: X GUp 243/15)

ogłasza przetarg na sprzedaż

przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi w szczególności:

  1. prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013485/9, położonej w Zielonce przy
    ul. Mareckiej 38, składającej się z zabudowanej działki gruntowej nr 43, na której zlokalizowany jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 252,42 m2 oraz z niezabudowanych działek gruntowych nr 41, 42 oraz 46, obręb 4-90-04 o łącznej pow. 1 870 m2;
  2. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości;
  3. udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 12 900 zł.

za cenę nie niższą niż 1 359 079 zł.

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 135 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest www.biurosyndyka.net .

 

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017r. w  siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 11:00.

 

Regulamin przetargu

Załącznik

 

Ogłoszenie sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15)

 ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej (działka gruntowa nr 63, obręb 09 o pow. 1.700 m2, zabudowanej kompleksem budynków usługowo – magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 965 m2), KW nr WA1W/00036229/4,

za cenę nie niższą niż 377 700 zł netto.

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 37 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest www.biurosyndyka.net .

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017r. w  siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 12:00.

Ogłoszenie sprzedaży

 Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15)

 ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8

za cenę nie niższą niż 1 359 000 zł netto.

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 135 000 zł na rachunek masy upadłości  nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest na www.biurosyndyka.net.

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017r. w  siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 12:30.

 

Ogłoszenie sprzedaży wierzytelności

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości składników majątku w postaci:

a)     Wierzytelności przysługujących Upadłej wobec Kobus sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce w upadłości z tytułu roszczeń regresowych za zrealizowane poręczenia i uiszczone mandaty oraz wobec Kobus S.A. z siedzibą w Zielonce w upadłości likwidacyjnej z tytułu zaległych czynszów o łącznej wartości nominalnej 11 287.17 zł za łączną cenę nie niższą niż 113 zł;

b)     Wierzytelności przysługującej Upadłej wobec Jacob and Family Jakub Pietrzak Monika Kabulak s.j. z siedzibą w Ząbkach z tytułu zaległych czynszów o wartości nominalnej 10 309,55 zł  za cenę nie niższą niż 1 030 zł;

c)     Praw majątkowych w postaci 701 udziałów w spółce Kobus sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce w upadłości za cenę nie niższą niż 701 zł.

Szczegółowe informacje o warunkach oraz przedmiocie sprzedaży dostępne są pod nr tel. 570 339 410, oraz pocztą e-mail: and.michalczyk@gmail.com .

Pisemne oferty na zakup można składać na adres: Kancelaria syndyka Andrzej Michalczyk ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: and.michalczyk@gmail.com .

 

Małgorzata Tracz – ogłoszenie sprzedaży

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Tracz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie zarządzenia Sędziego komisarza ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki 50 udziałów wchodzących w skład masy upadłości Małgorzaty Tracz, przysługujących Maciejowi Tracz, będącego małżonkiem Upadłej Małgorzaty Tracz, w spółce TRAC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000302609), o łącznej nominalnej wartości 25.000 zł ( co stanowi 50% kapitału zakładowego), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, ale nie niższą niż 1 zł.

Bezwarunkowe oferty na zakup, z określeniem oferowanej ceny, składać należy w terminie do dnia 10 września 2017 r., na adres Biura Syndyka w Warszawie (02-480), ul. Łamana 7/25 albo mailowo na adres: dtarazewicz@gmail.com. Dodatkowe informcje udzielane będą drogą mailową.

Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Biurze Syndyka (tel. 691 700 964) oraz na stronie internetowej: www.biurosyndyka.net.

Regulamin

 

Maria Kozłowska

Maria Kozłowska – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: X GUp 30/17

Dorota Trendak-Tarazewicz
Syndyk licencjonowany (nr licencji 1038)

Monika Radzikowska

Monika Radzikowska  – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: X GUp 33/17

Dorota Trendak-Tarazewicz
Syndyk licencjonowany (nr licencji 1038)

Małgorzata Tracz

Małgorzata Tracz – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy

Sygn. akt: X GUp 36617

Dorota Trendak-Tarazewicz
Syndyk licencjonowany (nr licencji 1038)


Hit Counter provided by laptop reviews